logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว น.ส.ศรัญญา xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ฝ่ายบุคคล ( Human Resource Officer ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ปากน้ำ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 14 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-23 )


นางสาว มาลัย xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานธุรการ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-22 )


นาย ณัฐวุฒิ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( Human Resource ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-21 )


นางสาว พนิดา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการงานคีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 12 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-15 )


นางสาว ทัศนีพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักเคมี ( Chemist ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-15 )


นางสาว รักชนก xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทางด้านนิเทศ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-15 )


นางสาว สุภัชชา xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคลังสินค้า , เจ้าหน้าที่บริหาร , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-12 )


นางสาว อมรรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบริการ ( งานบริการ งานวิเคาระห์สินเชื่อ งานขาย ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อรัญญิก เมือง พิษณุโลก
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-08 )


นางสาว สุพรรณี xxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานเขียนคอนเทนส์ ( copy writer ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : จิตรกรรม/ศิลปศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-06 )


นางสาว อาทิตยา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทรัพยากรมนุษย์ ( ้human rources ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-01 )


นางสาว นิชา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สถาปัตยกรรม ( Architecture ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-29 )


นางสาว สุรัญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ ( Admin ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


นางสาว พิมพิไล xxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - IT Support/ธุรการ/คีย์ข้อมูง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


นางวรางคณา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พี่เลี้ยงเด็ก (ประสบการณ์ 16 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


ธัญญลักษณ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการทั่วไป (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


นางสาว น.ส.มินตรา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงาน (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


Tanyarat xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ล้างจาน หั่นผัก (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


กชภัส xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


พรทิพย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แม่บ้าน (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


นางสาว นางสาวอุษา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ ตอนรับ พนักงานทั่วไป (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองค้างพลู หนองแขม กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,500 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-23 )


Page 1 of 3568   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
นางสาว มาลัย xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานธุรการ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-22 )


นาย ณัฐวุฒิ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( Human Resource ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 25,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-21 )


นางสาว รักชนก xxxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทางด้านนิเทศ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-15 )


นางสาว ทัศนีพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักเคมี ( Chemist ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำโพ บางบัวทอง นนทบุรี
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-15 )


นางสาว พนิดา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการงานคีย์ข้อมูล (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 12 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-15 )


นางสาว สุภัชชา xxxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานคลังสินค้า , เจ้าหน้าที่บริหาร , เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-12 )


นางสาว อมรรัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานบริการ ( งานบริการ งานวิเคาระห์สินเชื่อ งานขาย ) (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : อรัญญิก เมือง พิษณุโลก
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-08 )


นางสาว สุพรรณี xxxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - งานเขียนคอนเทนส์ ( copy writer ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางแค บางแค กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : จิตรกรรม/ศิลปศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-06 )


นางสาว อาทิตยา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ทรัพยากรมนุษย์ ( ้human rources ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-08-01 )


นางสาว นิชา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - สถาปัตยกรรม ( Architecture ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ลาดกระบัง ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : สถาปัตยกรรมศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 20,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-29 )


พรทิพย์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - แม่บ้าน (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางจาก พระโขนง กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


กชภัส xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : วิทยาศาสตร์ () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


Tanyarat xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ล้างจาน หั่นผัก (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : อื่นๆ () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


นางสาว น.ส.มินตรา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงาน (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ลำต้อยติ่ง หนองจอก กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


ธัญญลักษณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการทั่วไป (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การจัดการ/ฝ่ายบุคคล () ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


นางวรางคณา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พี่เลี้ยงเด็ก (ประสบการณ์ 16 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : การโรงแรม/ท่องเที่ยว () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


นางสาว พิมพิไล xxxxx อายุ : 22 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - IT Support/ธุรการ/คีย์ข้อมูง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 12,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


นางสาว สุรัญญา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ ( Admin ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : บ้านคลองสวน พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-24 )


นางสาว รัชฎาภรณ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พยาบาลparttime (ประสบการณ์ 7 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-23 )


นาย จีระศักดิ์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ขับรถส่งสินค้า ( ขับรถ ) (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ปลายโพงพาง อ้มพวา สมุทรสงคราม
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ไม่ระบุ
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2017-07-23 )


Page 2 of 3568   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details