logo

  • www.ejobonline.com
  • sales@ejobonline.com
  • เว็บหางานอันดับหนึ่งในใจคนไทย

ค้นหาพนักงาน

ค้นหาประวัติบุคคล สมัครงาน จัดหางาน
Keyword :
(เครื่องหมาย +เพิ่มข้อความ )
จังหวัด :
คณะวิชา :  
ประเภทงาน :
การศึกษา :  
เงินเดือน :  
เรียงลำดับตาม :
ค้นหาเฉพาะมีรูป :
 
 
รายละเอียดผู้สมัครงาน  
นางสาว วนัญญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครู/อาจารย์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าหลวง เมือง พิจิตร
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-13 )


นางสาว พิมพ์อนงค์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้สื่อข่าว (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ปากเพรียว เมืองสระบุรี สระบุรี
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-13 )


นางสาว โสรญา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ลูกค้าสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ( Customer service /Public relations/Coordinator ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางเขน เมือง นนทบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-04 )


นาย ณัฐพล xxxx อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนง.ขับรถ (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-03 )


นางสาว นางสาวนิตยา xxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( Environmental Officer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองเจ้าคุณสิงห์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การจัดการสิ่งแวดล้อม (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-03 )


นางสาว อารีรัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการเกษตร, บริการลูกค้า, ประชาสัมพันธ์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-16 )


นางสาว สุดารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย ( Sale ) (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-14 )


สุดารัตน์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


นาย นาย ลิขิต xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นายแบบ นักเเสดง เสริฟ ทำงานในห้าง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ยะรม เบตง ยะลา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


วิราวรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


นางสาว วนิสา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การเงิน การบัญชี ( FAINNCIAL ACCOUUNTING ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตำบลมาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


นางสาว ชไมพร xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยเภสัช (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


นางสาว Chalisa xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูผู้ช่วยครูต่างชาติ ( Teacher assistant ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คอดกะบือ เมืองสม สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


เบญจพรรณ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การบัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


นางสาว นันทิภา xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการภาคสนาม ( Amind ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองแปย กมลาำสย กาฬสินธุ์
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 1,800 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


นางสาว วิิลาสินี xxxx อายุ : 28 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - AE / Marketing Communacation (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Bangkhuntien กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )


ชัชธวัลย์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )


นางสาว พรธิวา xxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนังงานขายเกี่ยวกับสัตว์ ( sales ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )


สมเกียรติ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )


ทวีศักดิ์ xxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เซอร์วิด (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : ช่างอิเลคโทรนิค/ไฟฟ้า () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


Page 1 of 3643   <- Back | Next ->
รายละเอียดผู้สมัครงาน
นางสาว วนัญญา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครู/อาจารย์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ท่าหลวง เมือง พิจิตร
คณะการศึกษา : คุรุศาสตร์อุตสาหกรรม (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-13 )


นางสาว โสรญา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ลูกค้าสัมพันธ์/ประชาสัมพันธ์/ประสานงาน ( Customer service /Public relations/Coordinator ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : บางเขน เมือง นนทบุรี
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-04 )


นางสาว นางสาวนิตยา xxxxx อายุ : 24 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ( Environmental Officer ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คลองเจ้าคุณสิงห์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : การจัดการสิ่งแวดล้อม (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-03 )


นาย ณัฐพล xxxxx อายุ : 37 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนง.ขับรถ (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
เงินเดือนที่ต้องการ : 11,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-06-03 )


นางสาว อารีรัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นักวิชาการเกษตร, บริการลูกค้า, ประชาสัมพันธ์ (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ด่านช้าง นากลาง หนองบัวลำภู
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-16 )


นางสาว สุดารัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนักงานขาย ( Sale ) (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย : สามวาตะวันตก คลองสามวา กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-14 )


นางสาว นันทิภา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการภาคสนาม ( Amind ) (ประสบการณ์ 3 ปี )
สถานที่พักอาศัย : หนองแปย กมลาำสย กาฬสินธุ์
คณะการศึกษา : อื่นๆ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 1,800 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


เบญจพรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การบัญชี (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


นางสาว Chalisa xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ครูผู้ช่วยครูต่างชาติ ( Teacher assistant ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : คอดกะบือ เมืองสม สมุทรสาคร
คณะการศึกษา : ศึกษาศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 18,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


นางสาว ชไมพร xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยเภสัช (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
คณะการศึกษา : พยาบาลศาสตร์ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : มัธยมศึกษาปลาย
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


นางสาว วนิสา xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - การเงิน การบัญชี ( FAINNCIAL ACCOUUNTING ) (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : ตำบลมาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


วิราวรรณ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ธุรการ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การตลาด/การขาย () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


นาย นาย ลิขิต xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - นายแบบ นักเเสดง เสริฟ ทำงานในห้าง (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : ยะรม เบตง ยะลา
คณะการศึกษา : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 9,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


สุดารัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-13 )


สมเกียรติ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )


นางสาว พรธิวา xxxxx อายุ : 23 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - พนังงานขายเกี่ยวกับสัตว์ ( sales ) (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย : แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่
คณะการศึกษา : เกษตรศาสตร์ (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
เงินเดือนที่ต้องการ : 13,000 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )


ชัชธวัลย์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - (ประสบการณ์ ไม่ระบุ )
สถานที่พักอาศัย :
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )


นางสาว วิิลาสินี xxxxx อายุ : 28 ปี
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - AE / Marketing Communacation (ประสบการณ์ 2 ปี )
สถานที่พักอาศัย : Bangkhuntien กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานประจำ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
เงินเดือนที่ต้องการ : 15 บาท ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-12 )


กุศลิน xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - คอมพิวเตอร์ , สินเชื่อ , บัญชี ,ธุรการ (ประสบการณ์ 10 ปี )
สถานที่พักอาศัย :
คณะการศึกษา : บริหารธุรกิจ - การเงิน/การบัญชี () ( )
การศึกษาสูงสุด : อนุปริญญา
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


นางสาว เพชรรัตน์ xxxxx อายุ : ไม่ระบุ
ตำแหน่งหางานที่สนใจ - ผู้ช่วยดีเจ (ประสบการณ์ 1 ปี )
สถานที่พักอาศัย : กรุงเทพมหานคร
คณะการศึกษา : นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน (งานทุกประเภท ) ( )
การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
ดูข้อมุลเพิ่มเติม (วันที่สมัคร 2018-05-11 )


Page 2 of 3643   <- Back | Next ->
special proposition

สมัครสมาชิกวันนี้ ค้นหาพนักงานฟรีมากกว่า 4 หมื่นตำแหน่งในราคาสุดประหยัด ค้นเองหาเอง ได้แน่นอนกว่า มีการเลือกระบบค้นหาที่ทันสมัยที่สุดในการ หาพนักงานดีๆให้กับบริษัทของท่าน ในราคานี้หาไม่ได้อีกแล้ว ราคานี้ จำนวนจำกัดด่วน

click for details