SEARCH 
หางาน สมัครงาน หาพนักงาน หาคนเข้าทำงาน มากมาย ฝากประวัติ ลง Resume ช่วยให้หางาน ได้ง่ายขึ้นอัตราค่าโฆษณา ลงประกาศหางาน ลง โฆษณาฟรี กับประกาศย่อยต่างๆติดต่อสอบถาม รายละเอียด
งานราชการงานพิเศษ งานชั่วคราว parttime jobงานอิสระ freelanceฝึกงาน นักศึกษา training

กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
          
วัตถุประสงค์
           กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้านมีวัตถุประสงต์เพื่อให้ผู้รับงานไปทำที่บ้านกู้ไปซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิตหรือขยายการผลิตเพื่อสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับผู้รับงานไปทำที่บ้าน

หลักเกณฑ์และวิธีการขอกู้

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิกู้
           1. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน
           2. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีการจัดการที่ชัดเจน
           3. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่ดำเนินการร่วมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
           4. เป็นกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านที่มีทรัพย์สินหรือเงินทุนรวมกันไม่น้อยกว่า 10,000 บาท
           5. มีสถานประกอบการที่สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้และการชำระคืน

วงเงินกู้ การชำระคืน
กู้ไม่เกิน 50,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 2 ปี
กู้เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 4 ปี
กู้เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท กำหนดชำระคืนภายใน 5 ปี

อัตราดอกเบี้ย
           กำหนดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี

หลักประกันการกู้เงิน
           หลักประกันการกู้เงินให้ใช้บุคคลค้ำประกัน และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
           (ก) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะ เวลาที่ชำระเงินกู้แล้วต้องไม่เกิน 60 ปี และ
           (ข) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 6,000 บาท ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 3 คน สำหรับเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท หรือ
           (ค) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรับซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ไม่น้อยกว่า 2 คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 4 คน สำหรับเงินกู้เกิน 50,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท หรือ
           (ง) เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐซึ่งมีเงินเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10,000 บาท ไม่น้อยกว่า 3 คน หรือสมาชิกกลุ่มไม่น้อยกว่า 5 คน สำหรับเงินกู้ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

เอกสารประกอบการยื่นกู้
           (1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นกู้และผู้ค้ำประกัน หรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งแสดงได้ว่าระบุถึงตัวผู้นั้น
           (2) สำเนาทะเบียนบ้าน
           (3) โครงการที่ขอกู้ และรายละเอียดการประกอบกิจการของกลุ่ม
           (4) แผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ยื่นกู้และที่ตั้งของสถานที่ทำงานของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
           (5) สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนกลุ่ม
           (6) หนังสือยินยอมของคู่สมรส

สถานที่ที่สามารถใช้บริการ หรือติดต่อสอบถาม
           - สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
           - สำนักจัดหางานกรุงเทพเขตพื้นที่ ทั้ง 10 แห่ง
           - หรือติดต่อสอบถามได้ที่กองส่งเสริมการมีงานทำ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน โทร. 0-2245-1126, 0-2245-1064
บทความเกียวกับการหางาน จัดหางาน ค้นหางานต่างๆทีมีประโยชน์


  การแนะแนวอาชีพ
- จริยธรรมกับงาน
- ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน
- ตัวอย่างการเขียน Resume ข้อมูลส่วนตัว
- การประกอบอาชีพอิสระ
- แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
- การรับงานไปทำที่บ้าน
- แนวทางในการตัดสินใจอาชีพแบบจำลอง
- การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
- ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
- ตัวอย่าง การสัมภาษณ์
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน
- รวมลิงค์ที่เกี่ยวกับงานพยาบาล
- บุคคลิกภาพกับการเลือกอาชีพให้เหมาะสม
- สิทธิประโยชน์
- แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
ขั้นตอนการเลือกสายอาชีพ
การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
บคลิกภาพกับการเลือกสายอาชีพ
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ์งานให้สำเร็จ


การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพอิสระ รับงานไปทำที่บ้าน
ทุนสำหรับรับงานกลับไปทำที่บ้าน แนวทางประกอบในอาชีพอิสระ
ปัจจัยในการประกอบอาชีพอิสระ
แหล่งเงินทุนของอาชีพอิสระ


จริยธรรมกับการทำงาน
สำนักงานจัดหางานของกระทราง

สิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง
กฤหมายแรงงาน
 
 

มีบริษัท จัดหางาน มากกว่า 7,000 บริษัท
ข้อมูลพนักงานหลายหมื่นคน
ศูนย์รวมงาน กว่า 40000 ตำแหน่ง

สามารถเพิ่มปรับแต่เก็บข้อมูลงานที่สนใจได้อย่างง่ายดายโดยมีตำแหน่งงาน พนักงานสมัครอยู่จำนวนมาก ด้วยระบบจัดการที่สมบูรณแบบทำให้ สามารถค้นหาตำแหน่งและข้อมูลด้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่ง Resume ได้ด้วยตัวเอง
เพียงสมัครสมาชิก ท่านก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองตลอด 24 hours.โดยปิดและเปิดระบบ ค้นหาตัวท่านในกรณี ที่ได้งานแล้วและสามารถ เปิดระบบใหม่ได่โดยไม่ต้องสมัครใหม่ให้เสียเวลา

สถานที่เรียนคอมพิวเตอร์ และอื่นๆในราคาถูก