SEARCH 
หางาน สมัครงาน หาพนักงาน หาคนเข้าทำงาน มากมาย ฝากประวัติ ลง Resume ช่วยให้หางาน ได้ง่ายขึ้นอัตราค่าโฆษณา ลงประกาศหางาน ลง โฆษณาฟรี กับประกาศย่อยต่างๆติดต่อสอบถาม รายละเอียด
งานราชการงานพิเศษ งานชั่วคราว parttime jobงานอิสระ freelanceฝึกงาน นักศึกษา training

การรับงานไปทำที่บ้าน
           การจ้างงานด้วยวิธีการให้รับงานไปทำที่บ้าน เป็นการจ้างงานนอกระบบที่มีมานานมีลักษณะเป็นงานหัตถกรรมครัวเรือน หรืองานที่ไม่ใช้เทคโนโลยี ซับซ้อนในการผลิต มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปทำการผลิตหรือผลิตทั้งหมด
           ในอดีตการรับงานไปทำที่บ้านเป็นเพียงอาชีพเสริม แต่ในปัจจุบันการรับงานไปทำที่บ้านได้กลายมาเป็นอาชีพหลักของครอบครัว
           ในปัจจุบันการรับงานไปทำที่บ้านที่อยู่กระจัดกระจายทั่วประเทศทั้งในเขตเมืองและชนบท มีลักษณะการทำงานเป็นระบบมากขึ้น จำนวนผู้รับงานก็มี การขยายตัวเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะภายหลังที่เกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจเมื่อกลางปี 2540 ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตหลายประเภทจำเป็นต้องปรับโครง สร้างการผลิตใหม่ โดยการปรับลดขนาดกิจการลง ส่งผลให้มีสถานประกอบการขนาดเล็กเพิ่มขึ้น และพบว่าสถานประกอบการขนาดเล็กจะมีการรับช่วง การผลิตมาทำเป็นทอดๆ มีการกระจายการผลิตสู่การใช้แรงงานตามหมู่บ้านหรือชุมชนต่างๆ ซึ่งนำไปสู่ "ระบบการรับงานไปทำที่บ้าน" ที่โตขึ้น

ความหมายของการรับงานไปทำที่บ้าน
           งานที่รับไปทำที่บ้าน หมายความว่า งานที่ลูกจ้างรับจากนายจ้างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อมหรือแปรรูปสิ่งของในบ้านของลูกจ้าง หรือสถานที่อื่น ที่มิใช่สถานประกอบกิจการของนายจ้างตามที่ได้ตกลงกันเพื่อรับค่าจ้าง โดยใช้วัตถุดิบหรืออุปกรณ์ในการผลิตของนายจ้างทั้งหมดหรือบางส่วน และโดยปกติ การทำงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใด หรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ้าง

ลักษณะและประเภทของการรับงานไปทำที่บ้าน
           ลักษณะของการรับงานไปทำที่บ้าน เป็นงานที่ไม่ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนในการผลิต มีการตัดขั้นตอนบางขั้นตอน หรือชิ้นส่วนของงานบางชิ้นไปทำการ ผลิตหรือผลิตทั้งหมด ลักษณะงานที่ส่งให้ทำเป็นงานที่สามารถเรียนรู้ได้ง่าย เป็นงานที่ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มักใช้แรงงานคนทำการผลิตมากกว่าใช้ เครื่องจักร สำหรับประเภทของการรับงานไปทำที่บ้าน มีทั้งประเภทงานที่ผลิตหรือประกอบขึ้นเพื่อใช้ภายในประเทศ หรือเพื่อการส่งออก เช่น การทำกระเป๋า รองเท้า เข็มขัด ซองโทรศัพท์มือถือ ประกอบไฟแช็ค วิกผม ตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป ดอกไม้ประดิษฐ์ เจียระไนพลอย แหวน และประกอบเครื่อง อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น

การส่งเสริมและพัฒนาผู้รับงานไปทำที่บ้าน
           เพื่อให้การส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน กว้างขวางและครอบคลุมทุก จังหวัด กรมการจัดหางานจึงได้จัดตั้งสำนักงานทะเบียนผู้รับงานไปทำที่บ้านขึ้น ณ สำนักจัดหางานกรุงเทพ ทุกแห่ง และสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อ ทำหน้าที่ในการพิจารณาจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม ผู้ รับงานไปทำที่บ้าน ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้านต่อผู้รับงานไปทำที่บ้านและ กลุ่ม ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ส่งเสริมและพัฒนาการรวมกลุ่มเพื่อสร้างความมั่นคงในการทำงาน และพัฒนาทักษะ ฝีมือของผู้รับงานไปทำที่บ้าน

การจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน
           การจดทะเบียนกลุ่ม เป็นการส่งเสริมการรับงานไปทำที่บ้านประการหนึ่งที่เสริมสร้างการรวมกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านให้เข้มแข็ง สร้างความมั่นคง ในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อประโยชน์ในการรับงานไปทำที่บ้าน และสะดวกต่อการส่งเสริมพัฒนาความรู้ ทักษะ ฝีมือของผู้รับงานไปทำ ที่บ้าน โดยให้ผู้นำกลุ่มยื่นขอจดทะเบียน ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักจัดหางานกรุงเทพในพื้นที่ ที่กลุ่มตั้งอยู่ ซึ่งกลุ่มต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
           1. มีสมาชิกไม่ต่ำกว่า 10 คน
           2. สมาชิกต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์
           3. มีผู้นำกลุ่ม
           4. มีวัตถุประสงค์ของกลุ่มที่ชัดเจน

หลักฐานที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่ม
           1. สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกทุกคน
           2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกทุกคน

รายชื่อ นายจ้าง / สถานประกอบการที่ประสงค์จะว่าจ้างผู้รับงานไปทำที่บ้าน
ลำดับที่ ชื่อนายจ้าง / สถานประกอบการ ประเภทงานที่จะว่าจ้าง รายละเอียด / เงื่นไขอื่น ๆ

1 ร้านพรชัยสยาม งานเย็บกระเป๋า 1. เป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 2. มีความรู้ ความชำนาญในการเย็บกระเป๋าและสามารถเย็บได้ทั้งใบ 3. สามารถเยํบกระเป๋าได้ตรงตามอย่างที่กำหนด 4. มีความรับผิดชอบในงานที่ทำ ส่งงานได้ตรงตามกำหนด 5. ต้องมารับและส่งงานเอง 6. มีสถานที่ทำงานที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 7. ส่งงานให้ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น และต้องอยู่ไม่ห่างจากโรงงานไม่เกิน 15 กิโลเมตร โทร 0 2438 2609
2 ร้านอัลอัยตาม ตัดเย็บเสื้อผ้า 1. มีประสบการณ์ในการตัดเย็บเสื้อผ้า 2. มีความประณีตเรียบร้อยและสวยงาม 3. มีความรวดเร็วในการทำงาน 4. ส่งงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โทร. 06 969 2768, 073 333 299
3 ร้านน้ำใจสปอร์ต เย็บเสื้อผ้า 1. ส่งงานให้เป็นกลุ่ม 2. ใช้จักรอุตรสหกรรมในการเย็บ 3. สามารถตัดได้ตรงตามแบบที่กำหนด 4. ส่งงานได้ทันตามกำหนดเวลา 5. ส่งงานในพื้นที่จังหวัดน่าน โทร. 0 5474 3128 , 0 1764 4389
4 ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลทรายขาว เสื้อผ้านักเรียน 1. มีพื้นฐานในการตัดเย็บ และมีฝีมือในการตัดเย็บเสื้อผ้า 2. มีความซื่อสัตย์ต่องานที่รับผิดชอบ 3. สามารถทำงานได้ตรงตามกำหนดเวลา 4. ส่งงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โทร 0 6297 1349
5 กลุ่มแม่บ้านหลังวังตุยง ศิลปประดิษฐ์การพับผ้าในงานแต่งงาน, ของชำร่วย 1. มีฝีมือในการประดิษฐ์งาน 2. มีความซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ 3. ส่งงานได้ตามกำหนดเวลา 4. ส่งงานในพื้นที่จังหวัดปัตตานี โทร. 0 9465 3968
6 วัชรีภรณ์ไหมไทย เย็บชุดยูนิฟอร์มของโรงแรม 1. ส่งงานเป็นรายบุคคล หรือเป็นกลุ่มก็ได้ 2. มีจักรสำหรับเย็บผ้า 3. มีฝีอดี เย็บงานได้ละเอียดเรียบร้อย และเย็บได้ตามแบบที่กำหนด 4. ส่งงานให้ตรงเวลาที่กำหนด 5. ต้องมารับและส่งงานเอง 6. ส่งงานให้ในเขตกรุงเทพฯ เท่านั้น โทร. 0 2981 7788, 0 1623 8084
7 แพร แอนด์ แพม (PAE & PAM) เย็บเสื้อยืดสตรี-บุรุษ 1. ส่งงานให้เป็นกลุ่ม จำนวน 6 คนขึ้นไป 2. ต้องมีจักรสำหรับเย็บผ้ายืด 3. มีฝึมือปราณีต และเย็บงานได้ตามแบบที่กำหนด 4. ผู้รับงานต้องเป็นผู้ซื้อด้ายสำหรับเย็บผ้าเอง 5. ต้องมารับและส่งงานเอง 6. ส่งงานได้ตรงตามกำหนดเวลา 7. ส่งงานให้ทั่วประเทศ โทร 0 2223 2684 - 5, 0 2223 6215 - 7
9 บริษัทเซ็นทรัลอาร์ต ฟลาวเวอร์ จำกัด ประกอบดอกไม้ 1. ส่งงานเป็นรายบุคคล 2. มีความปราณีต 3. ผู้รับจ้างต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย โทร 0 5322 2920
10 ดรุณีผ้าฝ้าย ตัดเย็บเสื้อผ้า, กระเป๋าผ้า - ส่งงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5323 4843
11 หจก.เชียงใหม่ ไทยกิพ งานเย็บด้วยจักรอุตสาหกรรม, งานปักด้วยมือ 1. ส่งงานเป็นรายบุคคล 2. รับ - ส่งงานด้วยตนเอง 3. ส่งงานจังหวัดเชียงใหม่ โทร 0 5329 9146
12 นายชัยยา ใจดี งานหัตถกรรมกะลามะพร้าว 1. ส่งงานเป็นรายบุคคล 2. ส่งงานจังหวัดเชียงใหม่ , เชียงราย โทร 0 1595 4844
13 หจก. ซี.เจ.อินดัสทรี งานเสื้อผ้ากีฬาสำเร็จรูป 1. ต้องเป็นผู้ที่สามารถเย็บจักรอุตสาหกรรมได้ 2. สามารถดูเนื้องานได้ 3. มีความละเอียดในเนื้องาน 4. รับ - ส่งงานด้วยตนเอง 5. ส่งงานจังหวัดเชียงใหม่ , ลำพูน โทร 0 5333 2515 - 2
14 บริษัทสยามพรหมประทาน จำกัด ทำผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา 1. ส่งงานเป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป 2. มีประสบการณ์ในการทำผลิตภัณฑ์ 3. ส่งงานจังหวัดเชียงใหม่ในอำเภอสันกำแพง และอำเภอใกล้เคียง โทร 053-331406 - 8
15 บริษัทซิลเวอร์เรนเอ๊กซ์ปอร์ต จำกัด ของประดับตกแต่งบ้าน (ดอกไม้ประดิษฐ์, ตุ๊กตา, งานเย็บผ้า, หล่อเรซิ่น, วาดเรซิ่น, เพ้นส์สี, อาร์คลวด) 1. ส่งงานเป็นกลุ่ม 2. ส่งงานจังหวัดเชียงใหม่, จังหวัดลำปาง, จังหวัดเชียงราย, จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร 0 5334 1595
16 หจก. บัวผัดแฟคทอรี่ งานเย็บ / งานทำพรม 1. ต้องได้รับการฝึกงานก่อน 2. ส่งงานจังหวัดเชียงใหม่ ,อำเภอสันกำแพง หรือพื้นที่ใกล้เคียง โทร 0 5344 6291 - 4
17 บริษัทสยามนากาด้า จำกัด งานถักโคเชต์ ประกอบชิ้นส่วนหมวก 1. จ่ายงานเป็นกลุ่ม 2. กลุ่มผู้รับงานจะต้องส่งตัวแทนมาทดสอบงานที่บริษัท เพื่อตรวจสอบฝีมือ (เน้นงานฝีมือ) 3. ต้องผ่านการทดสอบงานจึงจะสามารถรับงานไปทำได้ 4. มีความรับผิดชอบ 5. ส่งงานให้ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ใกล้เคียงกับอำเภอสารภี โทร 0 534 0840 - 1
18 นางอิสรีย์ แก้วหล่ำ งานปักเลื่อมลูกปัด ปักผ้า 1. ผู้รับงานเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ 2. มีวัสดุ/อุปกรณ์ให้ 3. มีการฝึก/สอนงานให้ ถ้าฝึกผ่านจึงจะจ่ายงานใหไปทำที่บ้าน 4. มีความรับผิดชอบต่องาน ส่งงานได้ตรงตามเวลาที่นัด 5. ส่งงานให้จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หากผู้รับงานอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพานน้อย กิ่งอำเภอสามร้อยยอด อำเภอปราณบุรี และอำเภอหัวหิน จะต้องมารับ-ส่งงานเอง โทร 0 9519 7975
19 นายณัฐวุฒิ ธรรมโสภา ทอพรมเช็ดเท้า 1. มีความรับผิดชอบและต้องส่งงานให้ทันตามที่กำหนด 2. พื้นที่ที่สามารถส่งงาน จังหวัดอุทัยธานี , นครสวรรค์ , นครนายก โทร 0 9670 1352
20 ห้างหุ้นส่วน ไมค์ 4000 จำกัด เย็บเสื้อแจ๊กเก็ต (ผ้าธรรมดา) 1. ทำเป็นกลุ่มตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป 2. ต้องมีจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม 3. รับและส่งงานที่บริษัทเอง 4. ส่งงานให้ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ โทร 0 2656 4448
21 รุ่งอรุณโอเวอร์ซี จำกัด เย็บชุดนอนผู้ชาย 1. ทำเป็นกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ 2. ต้องมีจักรเย็บผ้าและสามารถเย็บตามแบบได้ 3. มีวัสดุและอุปกรณ์ในการทำงานให้ 4. ถ้าปริมาณน้อยต้อง รับ-ส่ง งานเอง 5. ส่งงานให้ผู้ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โทร 0 2438 3465, 0 2438 4983
22 บริษัทแกรนเดอร์ การ์เมนท์ จำกัด เย็บผ้า, ตัดเศษด้าย 1. เป็นกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป 2. มีจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม 3. มีความรู้ ความชำนาญการเย็บผ้า 4. สามารถวิเคราะห์งานได้ 5. ส่งงานให้ในจัดงหวัดนครปฐม, ราชบุรี, สุพรรณบุรี, แม่ฮ่องสอน และกรุงเทพ โทร 0 2454 9901 - 4
23 บริษัทเจนดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด ช่างสกรีน , พนักงานเย็บ 1. มีความรู้ ความชำนาญในการเย็บผ้า 2. สามารถเย็บงานได้ตรงตามแบบ 3. มีความรู้ด้านการทำงานสกรีน 4. ส่งงานในเขตกรุงเทพฯ โทร 0 2519 4542, 0 1564 0231
24 บริษัทคิสเม็ทการ์เมนท์ จำกัด เย็บเสื้อผ้า 1. มีกลุ่มรับงานตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป 2. มีจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม 3. มีความชำนาญในการเย็บผ้า 4. ผู้รับงานต้องอยู่ในเขตกรุงเทพฯ โทร 0 2805 5501
25 บริษัทเค เค เฟลกซ์ จำกัด ตัดเย็บกระเป๋าแฟชั่น (ทำด้วยผ้า, หนังเทียม) 1. เป็นกลุ่มหรือบุคคลก็ได้ 2. สามารถสร้างแบบ (แพทเทิร์น) และเย็บกระเป๋าจนสำเร็จได้ทั้งใบ 3. มีความรับผิดชอบต่องานที่ทำ และส่งงานให้ตรงกับเวลาที่กำหนดได้ 4. สามารถหาซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ในการทำงานเองได้ 5. มีสถานที่ทำงานที่แน่นอน และสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 6. ต้องมารับและส่งงานที่บริษัทเองได้ 7. ส่งงานให้ผู้ที่อยู่ในกรุงเทพฯ และเขตปริมณฑลเท่านั้น โทร 0 2716 8266, 0 1618 3550
26 บริษัท จีรรัตนบรรพต จำกัด งานเย็บผ้าสำเร็จรูปทั้งผ้ายืด และผ้าธรรมดา 1. เป็นกลุ่มตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป 2. สามารถเย็บผ้าจนสำเร็จได้ทั้งตัว และควบคุมคุณภาพงานได้ 3. มีความรับผิดชอบต่องาน และส่งงานได้ทันตามกำหนด 4. ต้องมารับและส่งงานเอง 5. ส่งงานให้ในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด 6. ต้องมีจักรอุตสาหกรรมสำหรับเย็บผ้ายืด และจักรโพ้ง 5 เส้น โทร 0 2421 1742, 0 2421 1693
27 บริษัท ห้างร้าน อยากลงโฆษณาติดต่อ กดที่นี่ sales @ ejobonline.com
บทความเกียวกับการหางาน จัดหางาน ค้นหางานต่างๆทีมีประโยชน์


  การแนะแนวอาชีพ
- จริยธรรมกับงาน
- ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน
- ตัวอย่างการเขียน Resume ข้อมูลส่วนตัว
- การประกอบอาชีพอิสระ
- แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
- การรับงานไปทำที่บ้าน
- แนวทางในการตัดสินใจอาชีพแบบจำลอง
- การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
- ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
- ตัวอย่าง การสัมภาษณ์
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน
- รวมลิงค์ที่เกี่ยวกับงานพยาบาล
- บุคคลิกภาพกับการเลือกอาชีพให้เหมาะสม
- สิทธิประโยชน์
- แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
ขั้นตอนการเลือกสายอาชีพ
การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
บคลิกภาพกับการเลือกสายอาชีพ
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ์งานให้สำเร็จ


การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพอิสระ รับงานไปทำที่บ้าน
ทุนสำหรับรับงานกลับไปทำที่บ้าน แนวทางประกอบในอาชีพอิสระ
ปัจจัยในการประกอบอาชีพอิสระ
แหล่งเงินทุนของอาชีพอิสระ


จริยธรรมกับการทำงาน
สำนักงานจัดหางานของกระทราง

สิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง
กฤหมายแรงงาน
 
 

มีบริษัท จัดหางาน มากกว่า 7,000 บริษัท
ข้อมูลพนักงานหลายหมื่นคน
ศูนย์รวมงาน กว่า 40000 ตำแหน่ง

สามารถเพิ่มปรับแต่เก็บข้อมูลงานที่สนใจได้อย่างง่ายดายโดยมีตำแหน่งงาน พนักงานสมัครอยู่จำนวนมาก ด้วยระบบจัดการที่สมบูรณแบบทำให้ สามารถค้นหาตำแหน่งและข้อมูลด้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่ง Resume ได้ด้วยตัวเอง
เพียงสมัครสมาชิก ท่านก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองตลอด 24 hours.โดยปิดและเปิดระบบ ค้นหาตัวท่านในกรณี ที่ได้งานแล้วและสามารถ เปิดระบบใหม่ได่โดยไม่ต้องสมัครใหม่ให้เสียเวลา

สถานที่เรียนคอมพิวเตอร์ และอื่นๆในราคาถูก