SEARCH 
หางาน สมัครงาน หาพนักงาน หาคนเข้าทำงาน มากมาย ฝากประวัติ ลง Resume ช่วยให้หางาน ได้ง่ายขึ้นอัตราค่าโฆษณา ลงประกาศหางาน ลง โฆษณาฟรี กับประกาศย่อยต่างๆติดต่อสอบถาม รายละเอียด
งานราชการงานพิเศษ งานชั่วคราว parttime jobงานอิสระ freelanceฝึกงาน นักศึกษา training

บุคคลิกภาพกับการเลือกอาชีพและการศึกษาให้เหมาะสมกับตัวเอง

           การเลือกอาชีพและสาขาวิชาที่จะศึกษา ให้เหมาะสมกับตัวเองโดยเน้นเรื่องบุคลิกภาพ บุคคลแต่ละบุคคลย่อมมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน แต่ละคนจะมี ลักษณะที่ชี้เฉพาะตนไม่ว่ารูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ หรือนิสัยใจคอ มีนักวิชาการบางท่านได้ให้ความหมายของคำว่า "บุคลิกภาพ" คือ ลักษณะส่วนรวมของ บุคคล ซึ่งประกอบด้วยสิ่งที่ปรากฏทางร่างกาย นิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิด และพฤติกรรมรวมของบุคคลนั้น ซึ่งได้รวมอยู่ด้วยกันอย่างผสมกลมกลืนในตัว บุคคลนั้น รวมถึงสิ่งที่เขาชอบและไม่ชอบ สิ่งที่เขาสนใจและไม่สนใจ เป้าหมายต่าง ๆ ในชีวิตของเขา ความสามารถด้านต่าง ๆ ของเขา
           ลักษณะของบุคลิกภาพเฉพาะของแต่ละคนนั้น หากบุคคลรู้จักและเข้าใจบุคลิกภาพจนสามารถมองตนได้ตามสภาพความเป็นจริงย่อมช่วยให้บุคคล ตัดสินใจเลือกแนวทางชีวิต การศึกษา และอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับตัวเองมากที่สุด

บุคลิกภาพสำคัญอย่างไร

           บุคลิกภาพนั้นเกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง
           1. ทางกายภาพ หมายถึง รูปร่างหน้าตาดี ย่อมส่งผลให้ผู้สัมภาษณ์สนใจได้บ้าง และตนเองก็มีความภูมิใจมั่นใจยิ่งถ้ามีสุขภาพที่แข็งแรงว่องไวในการทำงานยิ่งน่าประทับใจ
           2. ทางสมอง สมองดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็จะทำให้เขามีความทรงจำดี เชาวน์ปัญญาดี แต่ต้องเป็นผลจากการศึกษาอบรมพื้นฐานด้วย
           3. ความสามารถ อาศัยประสบการณ์ และความถนัดจากการฝึกฝน
           4. ความประพฤติ เป็นผู้อยู่ในศีลธรรม สุภาพอ่อนโยน มีมนุษยสัมพันธ์ ไม่เป็นปฏิปักษ์กับสังคม
           5. ชอบเข้าสังคมมีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น การแสดงออกต่อเพื่อนฝูง ไม่เห็นแก่ตัว มีน้ำใจต่อผู้อื่นไม่อวดตัว
           6. อารมณ์ดี ใจเย็น ไม่ฉุนเฉียว อดกลั้นโทสะได้
           7. กำลังใจ เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็ง ไม่ท้อถอย ไม่เสียขวัญง่าย

บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ

           เพราะบุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการเลือกอาชีพ โดยบุคคลจะเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับบุคลิกภาพของตน บุคลิกภาพเฉพาะอย่างมีความสัมพันธ์กับอาชีพ เฉพาะอย่าง ทฤษฎีการเลือกอาชีพของ "จอห์นแอล ฮอลแลนด์"


1. แนวคิดพื้นฐาน 4 ประการ

           ประการที่ 1 อาชีพเป็นเครื่องแสดงออกทางบุคลิกภาพ บุคคลจะเลือกอาชีพใดย่อมแสดงว่าบุคลิกภาพของ เขาจะปรากฏออกมาในทิศทางเดียวกัน
           ประการที่ 2 บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลมีความสัมพันธ์กับชนิดของสิ่งแวดล้อมในการทำงานของบุคคลนั้น ดังนั้น บุคคลจึงมีแนวโน้มจะหันเข้าหางาน หรืออาชีพที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพของเขา
           ประการที่ 3 บุคคลจะค้นหาสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยให้เขาได้ฝึกทักษะ และใช้ความสามารถของเขา ทั้งยัง เปิดโอกาสให้เขาได้แสดงเจตคติ ค่านิยม และบทบาทของเขา
           ประการที่ 4 บุคลิกภาพของสิ่งแวดล้อมจะเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมของแต่ละบุคคล ดังนั้น เมื่อสามารถ ทราบบุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อมของบุคคลแล้ว ก็จะทำให้ทราบผลที่จะติดตามมาของบุคคลนั้นด้วย เช่น การเลือกอาชีพ ความสำเร็จในอาชีพ ตลอดจนทั้ง พฤติกรรมต่าง ๆ ทั้งการศึกษาอาชีพและสังคมด้วย

2. สาระของทฤษฎี

           ฮอลแลนด์ได้สรุปทฤษฎีของเขาไว้ 4 ประการดังนี้ คือ
           2.1 ในสังคมของวัฒนธรรมตะวันตก สามารถแบ่งบุคคลออกตามลักษณะของบุคลิกภาพได้ 6 ประเภท คือ พวกชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรม (Realistic) พวกที่ชอบเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ใช้ความคิด การแก้ปัญหา (Intellectual) พวกชอบเข้าสังคม (Social) พวกชอบระเบียบแบบแผน (Conventional) พวกที่มีความทะเยอทะยาน ชอบมีอำนาจ (Enterprising) และพวกชอบศิลปะ (Artistic)
           2.2 บรรดาอาชีพต่าง ๆ นั้น สามารถแบ่งตามลักษณะและสภาพแวดล้อมได้ 6 ชนิด ซึ่งสอดคล้องกับบุคลิกภาพของคนทั้ง 6 ประเภท
           2.3 บุคคลย่อมแสวงหาสภาพแวดล้อมและอาชีพ ซึ่งเปิดโอกาสให้เขาได้ใช้ความสามารถและทักษะ เพื่อแสดงออกถึงค่านิยมและทัศนคติ ตลอดจนการ มีบทบาทที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงบทบาทที่ไม่เหมาะสมกับตนเอง
           2.4 พฤติกรรมของบุคคลสามารถอธิบายได้จากปฏิกิริยาระหว่างแบบฉบับแห่งพฤติกรรมของเขากับสภาพแวดล้อมของเขา

ท่านมีแนวถนัดด้านใดบ้าง

           คนเรานั้นมีความถนัดในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือหลาย ๆ สิ่งด้วยกันทุกคน แต่มีระดับความสามารถมากน้อยแตกต่างกันไป บางคนมีความถนัดใน การทำงานหลาย ๆ ด้าน แต่บางคนมีความถนัดในการทำงานด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะความถนัดก็คือ ระดับความสามารถของบุคคล ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยที่บุคคลนั้น ๆ ได้รับการฝึกอบรม หรือมีประสบการณ์ในงานนั้นๆ มาคู่กัน และสามารถที่จะนำ ประสบการณ์หรือความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมนั้นไปใช้ให้ เป็นประโยชน์
           สำหรับการสำรวจตัวท่านเองว่าเป็นคนอย่างไร มีบุคลิกภาพอย่างไร ตลอดจนพฤติกรรมและลักษณะที่เป็นทั้งข้อดีข้อเสีย มีความเชี่ยวชาญ ชอบงาน ประเภทใด และมีความถนัดทางด้านใด จะช่วยให้เราสามารถมองภาพที่เป็นตัวเองได้ทั้งหมด
           จอห์น แอล ฮอลแลนด์ ได้จำแนกประเภทอาชีพตามบุคลิกภาพของบุคคลออกเป็น 6 กลุ่ม ซึ่งสามารถตัดสินใจก่อนตัดสินใจเลือกอาชีพดังนี้

                กลุ่มที่ 1 : บุคลิกภาพแบบจริงจัง ไม่คิดฝัน นิยมความจริงและสิ่งที่เป็นรูปธรรม( REALISTIC)
                กลุ่มที่ 2 : บุคลิกภาพแบบที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาและความคิดนักวิชาการ หรือผู้ใช้กิจกรรมทาง
                               ปัญญาในการแก้ปัญหา และแสวงหาความรู้ (INVESTIGATIVE)
                กลุ่มที่ 3 : บุคลิกภาพแบบมีศิลปะ (ARTISTIC)
                กลุ่มที่ 4 : บุคลิกภาพที่ชอบสมาคม สังคมกับบุคคลอื่น มีความสนใจสังคม (SOCIAL)
                กลุ่มที่ 5 : บุคลิกภาพแบบกล้าคิดกล้าทำ มีธรรมชาติที่ชอบทำกิจกรรม เกี่ยวข้องกับการวางแผน
                               หรือผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ (ENTERPRISING)
                กลุ่มที่ 6 : บุคลิกภาพที่ทำตามระเบียบแบบแผน (CONVENTIONAL)
บทความเกียวกับการหางาน จัดหางาน ค้นหางานต่างๆทีมีประโยชน์


  การแนะแนวอาชีพ
- จริยธรรมกับงาน
- ตัวอย่าง จดหมายสมัครงาน
- ตัวอย่างการเขียน Resume ข้อมูลส่วนตัว
- การประกอบอาชีพอิสระ
- แหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
- กองทุนเพื่อผู้รับงานไปทำที่บ้าน
- การรับงานไปทำที่บ้าน
- แนวทางในการตัดสินใจอาชีพแบบจำลอง
- การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
- ปัจจัยหลักของการประกอบอาชีพ
- ตัวอย่าง การสัมภาษณ์
- กฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน
- รวมลิงค์ที่เกี่ยวกับงานพยาบาล
- บุคคลิกภาพกับการเลือกอาชีพให้เหมาะสม
- สิทธิประโยชน์
- แนวทางการประกอบอาชีพอิสระ
ขั้นตอนการเลือกสายอาชีพ
การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
บคลิกภาพกับการเลือกสายอาชีพ
ตัวอย่างการเขียน Resume ภาษาไทย
ตัวอย่างจดหมายสมัครงาน
การสอบสัมภาษณ์งานให้สำเร็จ


การส่งเสริมการประกอบอาชีพ
การประกอบอาชีพอิสระ รับงานไปทำที่บ้าน
ทุนสำหรับรับงานกลับไปทำที่บ้าน แนวทางประกอบในอาชีพอิสระ
ปัจจัยในการประกอบอาชีพอิสระ
แหล่งเงินทุนของอาชีพอิสระ


จริยธรรมกับการทำงาน
สำนักงานจัดหางานของกระทราง

สิทธิของนายจ้างและลูกจ้าง
กฤหมายแรงงาน
 
 

มีบริษัท จัดหางาน มากกว่า 7,000 บริษัท
ข้อมูลพนักงานหลายหมื่นคน
ศูนย์รวมงาน กว่า 40000 ตำแหน่ง

สามารถเพิ่มปรับแต่เก็บข้อมูลงานที่สนใจได้อย่างง่ายดายโดยมีตำแหน่งงาน พนักงานสมัครอยู่จำนวนมาก ด้วยระบบจัดการที่สมบูรณแบบทำให้ สามารถค้นหาตำแหน่งและข้อมูลด้อย่างง่ายดาย

ปรับแต่ง Resume ได้ด้วยตัวเอง
เพียงสมัครสมาชิก ท่านก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ด้วยตัวเองตลอด 24 hours.โดยปิดและเปิดระบบ ค้นหาตัวท่านในกรณี ที่ได้งานแล้วและสามารถ เปิดระบบใหม่ได่โดยไม่ต้องสมัครใหม่ให้เสียเวลา

สถานที่เรียนคอมพิวเตอร์ และอื่นๆในราคาถูก